Make your own free website on Tripod.com

Back ] Home ] Next ]

RyuBuKan Dojo

 Curriculum

Karate   Kobudo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karate Kata

Kihon (Basic) Renshu (Training)

Shuri-Te

 &

Tomari-Te

Naha-Te
Fukyugata Ichi  Kicking Kata One Pinan Shodan Sanchin
Fukyugata Ni  Kicking Kata Two  Pinan Nidan  Tensho
    Pinan Sandan  
    Pinan Yondan  
    Pinan Godan  
    Ananku  
    Wankan  
    Kyan no Chinto  
    Naifanchi Shodan  
    Naifanchi Nidan   
    Naifanchi Sandan   
    Itosu no Chinto  
    Wanshu  
    Passai Sho  
    Passai Dai   
    Tomari no Passai  
    Koryu Passai  
    Matsumura no Kusanku  
    Kusanku Sho  
    Kusanku Dai  
    Chantanyara no Kusanku  
    Gojushiho  

Return to Top

 

 

 

Kobudo 

Bo Sai Tonfa Nunchaku Kama Tanbo

Choun 

no 

Kun

Kihon Kata Ichi Kihon Kata Ichi Nunchaku Ni Kihon Ichi

Kuda 

no

 Ni Tanbo

Shuji 

no

 Kun Sho

Kihon Kata Ni Tonfa Ni  

Kuda 

no 

Kama 

 

Shuji 

no 

Kun Dai

Matsumura no 

Sai

       

Choun

 no 

Kun Sho

San Cho Sai        

Choun 

no 

Kun Dai

Kyan

 no 

Sai

       

Sakugawa no 

Kun

         

Ryubi 

no

 Kun

         

Return to Top